Έργο

Καλλιεργώντας Ένα Βιώσιμο Μέλλον: Διετές Πρόγραμμα Έρευνας του Ιδρύματος Folloe με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Έτος

2023

Θεματική

Βιώσιμες Υποδομές

Το Ίδρυμα Folloe ανακοινώνει ένα διετές πρόγραμμα έρευνας σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με στόχο την εξέλιξη της γεωργίας στο Οροπέδιο Φολόης. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, υπό τον τίτλο "Following Foloi Crops," επιδιώκεται η εισαγωγή και καλλιέργεια νέων φυτικών ειδών στην περιοχή, με στόχο την εντοπισμό εκείνων που όχι μόνο ευδοκιμούν αγρονομικά, αλλά διαθέτουν και αξιόλογη εμπορική δυναμική για τους τοπικούς καλλιεργητές.

Επισκόπηση του Προγράμματος:

Ως κορμός της παραπάνω προσπάθειας ορίζεται η διεξαγωγή δοκιμαστικών καλλιεργειών στο Οροπέδιο Φολόης, παρακολουθώντας και αναλύοντας την απόδοση των διάφορων ειδών κατά τη χρονική διάρκεια δύο ετών. Η συμμετοχή και εξειδίκευση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου αποτελούν τους κρίσιμους παράγοντες για την αξιολόγηση της αγρονομικής συμβατότητας κάθε είδους με τις μοναδικές περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής.

Κριτήρια Επιλογής:

Με την ολοκλήρωση της πειραματικής διαδικασίας, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με το Ίδρυμα Φολόη θα αξιολογήσουν προσεκτικά τα αποτελέσματα για την επιλογή φυτικών ειδών που επιδεικνύουν τόσο αγρονομική συμβατότητα όσο και ενισχυμένη εμπορική δυναμική. Αυτά τα επιλεγμένα είδη θα προσφέρουν στους παραγωγούς του Οροπεδίου Φολόης βιώσιμες και οικονομικά εφικτές εναλλακτικές λύσεις καλλιέργειας.

Ολοκλήρωση της έρευνας:

Με την ολοκλήρωση της έρευνας, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα συντάξει ολοκληρωμένα πρωτόκολλα καλλιέργειας για κάθε επιλεγμένο είδος. Τα πρωτόκολλα καλλιέργειας θα παραδοθούν στον τοπικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Οροπεδίου Φολόης. Αυτά τα πρωτόκολλα, θα λειτουργήσουν ως οδηγοί για τους τοπικούς καλλιεργητές, εξασφαλίζοντας ότι θα διαθέτουν τη γνώση και τα εργαλεία που απαιτούνται για την αποτελεσματική και άρτια καλλιέργεια των επιλεγμένων ειδών. Αυτή η στρατηγική μεταφορά γνώσεων στοχεύει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της περιοχής και στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των τοπικών γεωργικών πρακτικών.

Δείτε όλα τα έργα
EL